Jak vyplnit přihlášku na střední školu?

Prvním krokem na cestě k úspěšným přijímačkám na střední školu je podání přihlášky. Nyní se ale v souvislosti s podáváním přihlášek na střední diskutuje mnoho změn a celý proces podávání přihlášek stále není definitivně nastaven. V budoucnu by mělo být podávání fyzických přihlášek nahrazeno elektronickým formulářem, ten by měl být k dispozici již pro letošní deváťáky, kteří se budou hlásit na obory bez talentové zkoušky ve školním roce 2023/2024.

Jaké změny jsou tedy v tuto chvíli pro podávání přihlášek známé?

 • Na obory s talentovou zkouškou budeš podávat v tomto školním roce 2023/2024 stejnou přihlášku ve fyzické podobě jako v minulých letech (můžeš si ji stáhnout níže).
 • Pro ostatní obory budeš podávat přihlášku fyzicky také. Tako přihláška se zároveň převede do digitální podoby. Také by už po novém roce měla být možnost přihlásit se na přijímačky elektronicky.
 • Na přihlášku se uvádějí tři obory v pořadí, jaký o ně máš zájem. Podle toho Tě při úspěšném zvládnutí přijímaček přijmou a odpadne tím povinnost odevzdávat zápisový lístek.
 • V případě, že se hlásíš na obory s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky, uvedeš na přihlášku pro obory bez talentové zkoušky i obory s talentovou zkouškou. V takovém případě se můžeš hlásit až na 5 oborů (2 s talentovou zkouškou a 3 bez talentové zkoušky).
 • Jestli se budeš hlásit na obor bez talentové zkoušky a budeš mít zájem pouze o jeden obor, mělo by stačit uvést pouze tento jeden obor na přihlášku s tím, že se neochudíš o jeden termín jednotné přijímačky.
 • Střední školy nebudou mít zákonnou povinnost zohlednit jako jedno z kritérií přijímacího řízení výsledky předchozího vzdělávání ze ZŠ, zůstane však možnost toto kritérium použít.

Nově bude možné přihlášku odevzdat 3 způsoby:

 1. na předepsaném tiskopise
 2. elektronicky prostřednictvím systému DIPSY pomocí ověřené elektronické identity (Mobilní klíč eGovernmentu , Bankovní identita, datová schránka apod.)
 3. v podobě výpisu získaného ze systému DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci

Zde si můžeš stáhnout aktuální tiskopis přihlášky pro rok 2023/2024:

 • Přihláška pro denní formu studia (maturitní nebo učební obory) – PDF
 • Přihláška pro obory s talentovou zkouškou (včetně oboru gymnázium se sportovní přípravou) – PDF
 • Přihláška pro nástavby – PDF
 • Přihláška pro jiné formy studia (večerní, dálková, distanční, kombinovaná) – PDF

Co budeš v přihlášce vyplňovat?

Vyplnit přihlášku na střední není nic složitého, formulář Tě povede, všechny údaje jsou jasně nadepsané a v dolní části přihlášky se nacházejí vysvětlivky. Pro jistotu ale celý postup projdeme, ať na nic nezapomeneš.

Přihláška na střední školu – přední strana

1. Tvoje údaje

Uvedeš jméno, příjmení, bydliště, datum a místo narození atd.

2. Údaje o zákonném zástupci

Uvedeš jméno, příjmení, adresu a kontaktní údaje jednoho ze zákonných zástupců

4. Údaje o základní škole, kterou jsi naposledy navštěvoval/a

Název, adresa a IZO (resortní identifikátor) základní školy, ve které ses naposledy vzdělával/a. IZO je identifikační číslo školy, kterou navštěvuješ (tzv. resortní identifikátor) – najdeš ho na vysvědčení, na www Tvojí základky nebo v Rejstříku škol a školských zařízení.

4. Žádosti

Nová část v přihlášce, ve které křížkem zaškrtneš, o kterou žádost máš zájem, samozřejmě pouze v případě, že splňuješ podmínky žádosti.

5. Další součásti přihlášky

Toto je také nová a zjednodušená část přihlášky. Není potřeba vyplňovat všechny údaje na přihlášku, pouze k přihlášce v případě nutnosti dodáš kopie školou požadovaných dokumentů. Např. potvrzení o zdravotní způsobilosti se týká jen některých oborů, které najdeš třeba ZDE. Jestli zvolený obor nenajdeš, potvrzení od lékaře nepotřebuješ.

Přihláška na střední školu – zadní strana

Zadní strana je věnovaná oborům, na které se hlásíš. Na přihlášku uvedeš školy a obory v pořadí, ve kterém o ně máš zájem. Jestli se hlásíš pouze na obory bez talentové zkoušky, vyplníš tři školy v pořadí, v jakém o ně máš zájem (s tzv. prioritizací). Když ses hlásil/a na obory s talentovou zkouškou a ještě budeš zkoušet obory bez talentovek, vyplníš všech 5 částí v takovém pořadí, v jakém máš o obory zájem (např. jestli dáš obor s talentovkou na 2. místo a na 1. místo obor bez talentovky a úspěšně zvládneš jednotnou přijímačku, přijmou Tě na obor bez talentovky a na obor s talentovkou si pro tento rok uzavíráš cestu, i když si třeba talentovky zvládnul/a úspěšně). U všech škol a oborů uvádíš:

 • název a adresa střední školy
 • kód oboru vzdělání (najdeš na www dané školy nebo v rejstříku škol a školských zařízení)
 • název oboru vzdělání, popřípadě zaměření ŠVP – ŠVP (školní vzdělávací program) uveďte v případě stejného oboru, ale různých zaměření v jedné škole. V případě oboru L0+H uveďte oba obory vzdělání.
 • u každého oboru je také možnost zaškrtnout pole “jiná, než denní forma vzdělávání” (pro “dálkaře”) nebo “zkrácené studium” (pro ty, co už mají nějakou “střední” za sebou)

Na závěr přihlášky uvedeš místo a datum a necháš podepsat zákonným zástupcem.

Komu přihlášku odevzdáš?

Přihlášku tedy vyplníš, necháš potvrdit na základní škole, kterou navštěvuješ, případně necháš potvrdit lékařem a odevzdáš do školy, na kterou se hlásíš, a to přímo ředitelce/řediteli této školy.

Jestliže ji budeš posílat poštou, adresuj ji přímo na osobu ředitelky/ředitele, ať máš jistotu, že se dostane do správných rukou. Pošli ji doporučeně a schovej si podací lístek. Nejlepší je ale doručit přihlášku do školy osobně.

Jestli budeš přihlášku vyplňovat elektronicky, nemusíš ji nechávat potvrzovat, pouze zadáš všechny údaje do systému DIPSY, známky doložíš naskenovanými kopiemi vysvědčení (jestli je škola vyžaduje).

Kdy přihlášku odevzdáš?

Pro obory vzdělání s talentovou zkouškou – do 30. listopadu 2023

Pro obory vzdělání bez talentové zkoušky – do 20. února 2024

Kolik přihlášek je možné podat?

Nejvýše je možné odevzdat 2 přihlášky na obor s talentovou zkouškou a 3 přihlášky na ostatní obory vzdělání. Celkem tedy 5 přihlášek. Ale to se týká těch, kteří se hlásí na obory s talentovou zkouškou a zároveň na obory bez talentové zkoušky.

Nejběžnější je situace, při které budeš pro tento školní rok 2023/2024 podávat tři přihlášky, a to na obory bez talentové zkoušky. Nově bude nejspíš moct podat přihlášku i pouze na jeden obor s tím, že nepřijdeš o jeden pokus jednotné přijímačky.

Co se dál přikládá k přihlášce?

K přihlášce často dodáváš doklady dle požadavků střední školy.

 • Potvrzení o zájmech, koníčcích a absolvovaných kurzech

Díky takovému potvrzení můžeš u přijímaček získat plusové body (např. výsledky z odborných soutěží, olympiád, potvrzení o navštěvování kroužku atd.).

Informace o těchto aktivitách uvádíš i na přihlášce, ale zároveň potvrzení o jejich absolvování k přihlášce přikládáš (jestliže má tento požadavek střední škola v kritériích k přijímacímu řízení).

 • Kopie vysvědčení ze základní školy

Kopie vysvědčení ze základní školy (z posledních dvou ročníků před konáním přijímacích zkoušek) odevzdáváš pouze v případě, že je škola bude vyžadovat. Nově nebude povinností známky u přijímacích zkoušet dokládat, škola je nemusí při přijímání zohledňovat.

 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

Jestli obor, na který se hlásíš, vyžaduje posudek o zdravotní způsobilosti, přiložíš ho buď fyzicky k tiskopisu, nebo naskenovanou kopii k elektronické přihlášce.

Jestli patříš mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, budeš k přihlášce přikládat doporučení školského poradenského zařízení s informacemi o podpůrných opatřeních.

 • Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka

Tento doklad přikládáš v případě dřívějšího získání vzdělání z českého jazyka a literatury.

 • Jestli jsi studoval/a v zahraničí

Jestliže je pro přijetí vyžadováno získání příslušného stupně vzdělání, přikládáš k přihlášce doklad o splnění povinné školní docházky nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení .

 • Jestli jsi cizinec

Připojíš k přihlášce navíc doklad o oprávněnosti pobytu u cizince.

 • Jestli se hlásíš do nástavbového studia

Potom školy většinou vyžadují kopii (sken) dokladu o získání středního vzdělání s výučním listem.

 • Jestli se hlásíš do zkráceného studia

Pak k přihlášce přiložíš kopii (sken) dokladu o získání příslušného stupně středního vzdělání (buď s výučním listem, nebo s maturitou).

Kdybys náhodou tyto dokumenty nestihl/a včas odevzdat, je možné dodat je škole později, a to v den, kdy se staneš jejím žákem, tj. první den nastupujícího školního roku nebo v den, který je uvedený v rozhodnutí o přijetí.

Kompletní informace o přijímacím řízení na střední školu od podání přihlášky po odevzdání zápisového lístku najdeš v Přijímačkovém manuálu. Stáhni si ho hned ZDARMA, ať přijímačky úspěšně zvládneš!

Komentáře k “Jak vyplnit přihlášku na střední školu?

 1. Dobrý den,prosim Vás je možné podat dvě přihlášky na jednu střední školu a na stejný maturitní obor? Oba termíny přijímacích zkoušek by se absolvovaly na stejné škole a totožný obor. Děkuji

  1. Milá Lenko,
   v tomto školním roce (2023/2024) bude v podávání přihlášek s největší pravděpodobností změna. Budou se podávat celkem 3 přihlášky a dle pořadí oborů budeš už předem určovat, o jakou školu máš nejvíc zájem a také budeš (jestli úspěšně zvládneš přijímačky) podle Tvých preferencí přijatá. Doteď platilo, že bylo nutné v přihlášce uvést dva obory, aby ses nepřipravila o jeden termín jednotné přijímačky (z celkem 2 termínů), ale pro přijetí na oba obory z přihlášky se použil vždy ten lepší výsledek z obou. Kdyby sis dala 2x stejný obor, budeš absolvovat jen jeden pokus jednotné přijímačky, a to by byla škoda. Volbou dvou oborů ses doteď u přijímaček o nic neochudila, právě naopak. Jelikož ale v tomto roce probíhá již zmíněná úprava přijímaček, nemůžu Ti v tuto chvíli přesně odpovědět, jak to pro školní rok 2023/2024 bude. Jestli bude platit stejné pravidlo jako v předchozích letech, dej si na první místo školu, na kterou chceš nejvíc, stejně se pro přijetí na tuto školu zohlední ten lepší výsledek jednotné přijímačky, takže by bylo zbytečné víckrát volit stejný obor. Počkej ale na přesné pokyny, které dostaneš ve škole.

 2. Dobrý den, pokud mi lékař potvrdil způsobilost ke studiu,může při přijímacím pohovoru učitelka zpochybnit mou způsobilost na základě pohovoru,kde zjistila,že mám po operaci páteře?Konkrétně skoliózy?Tělesnou výchovu nemám zakázanou a na ZŠ normálně cvičím?Normálně i lyžuji.Jedna se konkrétně o studiu preds.a mim.pedagogiky.Rodičum na DOD bylo řečeno,že pokud lékař potvrdí,škola nemá problém a pak mi na pohovoru řeknou,že jako co tam chci dělat?

  1. Milá Zdenko,
   jestli jsi měla potvrzení od lékaře, že jsi v pořádku, a úspěšně jsi zvládla přijímací zkoušky, přičemž celkové bodové hodnocení přijímacích zkoušek stačilo na Tvé přijetí, škola Tě určitě přijala a vše dobře dopadlo.

 3. Dobrý den,
  jak budu postupovat když syn nebude přijat na střední školu na kterou chce jít. Podáme odvolání . Ale na druhou školu bude přijat? A kdy odevzdat ten zápisový list ?
  Děkuji moc za odpověď

 4. Mohu si podat přihlášku na učební obor pouze na jednu školu a jeden obor nebo musím vyplnit vždy 2 . Chci pouze na jednu školu jeden obor a nic jiného a nikam jinam bych nesla , tak si druhy obor nechci vůbec vyplňovat . Je to možné ? Všichni mi tvrdí ze je povinnost vyplnit 2 obory .

  1. Ahoj Moniko,
   v minulých letech to tak bylo možně, tzn. podat si přihlášku pouze s jedním oborem (jestli jsi měla zájem o studium učebního oboru), ale připravuješ se tím o možnost v případě nepřijetí na vybraný obor o přijímačky na jiný obor (a u maturitního oboru by ses zbytečně ochudila o jeden pokus jednotných přijímaček). Pro rok 2023/2024 se ale chystá změna pro podávání přihlášek jak na maturitní tak nejspíš na učební obory. Proto, jestli Tě podávání přihlášky teprve čeká, vyčkej, jaké informace dostaneš ve škole.

 5. Doplnění: oprávnění pobytu cizince není nutné už při podání přihlášky a je ho ze zákona možné doložit kdykoli do začátku školního roku.

  1. Ahoj Ondro,
   ano, přihláška ke studiu na střední škole se mohla odevzdat do 1. března včetně.

 6. Dobrý den, také jsem se chtěla zeptat, zda přihlášky na SŠ zpracovává ředitel, nebo počítač? Děkuji

 7. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda vadí, že jsem napsala název školy a obor s kódem obráceně, tedy jsem to přehodila (ty políčka). Novou již mít nemohu, mám již potvrzenou způsobilost. Děkuji

  1. Ahoj Verčo,
   snad by s tím nemusel být problém, do přihlášky naznač, že jsou řádky přehozené a jestli máš možnost, řekni to při předávání přihlášky ve škole, na kterou se hlásíš, nebo tam aspoň zavolej (jestli přihlášku neneseš osobně), žes to přehodila, ať na to školu upozorníš. Nejlíp Ti to ale řeknou ve škole, na kterou se hlásíš, jestli jim to bude vadit.

 8. Dobrý den,
  dcera podala přihlášku na školu s talentovou zkouškou (sportovní), zkoušku již úspěšně složila. Nyní ještě podává na 2 střední školy bez talentové zkoušky. Kam půjde dělat písemné příjímací zkoušky? Na talentovou školu nebo na první a druhou školu ze současné přihlášky?

  1. Milá Evo,
   dcera bude dělat jednotnou přijímací zkoušku (předpokládám, že se hlásí na maturitní obor) postupně ve dvou termínech na školách z přihlášky na obory bez talentové zkoušky.

 9. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jaké známky se píší na přihlášku, pokud žák ve školním roce 22/23 opakuje osmý ročník a má splněno devět let školní docházky.

  1. Milá Jano,
   na přihlášku budete nejspíš vyplňovat pouze známky z 1. pololetí 8. třídy, kterou žák opakoval, ale přesné informace ohledně těchto výjimečných případů Vám řeknou přímo ve škole, na kterou se chce žák hlásit.

 10. Dobrý den, chtěla bych se zeptat letos podávám přihlášky na SŠ a o prázdninách se budeme stěhovat. Dává se k přihlášce nějaká příloha kam by bylo možné napsat budoucí adresu? Nebo se oznámí škole až po přestěhování?

  1. Ahoj Eliško,
   k přihlášce informace o změně bydliště dávat nemusíš. Jestli úspěšně zvládneš přijímačky a na požadovanou školu se dostaneš, můžeš tuto informaci sdělit při odevzdávání zápisového lístku nebo se po přijímačkách přímo ve škole domluv, jak a kdy jim máš změnu bydliště nahlásit.

 11. Dobrý den , syn si podal přihlášku na školu s talentovou zkouškou , kterou úspěšně zvládl. Jak máme vyplnit další přihlášku ( k odevzdání do 1.3.) ? Máme napsat první školu z talentovou zkouškou a pak jinou ? Nebo můžeme napsat dvě jiné školy? V tom případě na kterých školách bude dělat cermat z čj a m.,? Děkuji.

  1. Milá Katko,
   na přihlášku uveďte dva obory bez talentové zkoušky. Přijímačky bude dělat jeden termín na jedné škole, druhý na druhé (v případě, že má dva různé obory na jedné škole, bude dělat přijímačky na jedné škole).

 12. Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat, dcera se chce přihlásit jen na jednu střední školu ale na dva různé obory s maturitou, bude prý dělat jen jedny přijímací zkoušky takže stačí do přihlášky napsat jen jeden termín zkoušek u jednoho oboru a druhého oboru nechat kolonku termínu přijímaček volnou? A co znamená jednotná zkouška? Děkuji za odpověď Fialová.

  1. Milá Katko,
   ano, dcera bude dělat v prvním kole přijímaček jedny přijímací zkoušky ve dvou termínech (letos 13. a 14. dubna) – viz třeba zde. Na přihlášku se termíny jednotné přijímačky nepíšou, jelikož jsou pro všechny, kteří se hlásí na maturitní studium, stejné. Na obě školy z přihlášky se pak zohlední lepší výsledek z obou termínů. Jednotná přijímací zkouška nahradila školní přijímací zkoušky, je organizovaná centrálně a vytváří ji Cermat (stejně jako státní maturity), výsledky zkoušky také Cermat vyhodnocuje.

 13. Dobrý den, chtěla bych se informovat ohledně počtu přihlášek. Dcera má obavy, že se nedostane na střední školu. Proto si chce dát přihlášku pouze na jednu střední školu a jeden učební obor (kadeřnice). Já ji doporučuji, aby si dala přihlášky na dvě střední školy (jelikož si myslím, že se dostane), ale ona má strach, ze se nedostane ani na jednu a poté bude obor kadeřnice v našem městě obsazen. Můžu poprosit o radu, jak postupovat?

  1. Milá Radko,
   děkuji za dotaz. Co se týče počtu přihlášek, v 1. kole přijímacích zkoušek si dcera může podat opravdu pouze dvě přihlášky (když nedělá přijímačky na obor s talentovou zkouškou), kdyby to v 1. kole nevyšlo, může se zúčastnit dalších kol, tam už je počet přihlášek neomezený (ale nevypisují je všechny školy). Pravda je, že letos bude náročnějších se na maturitní obor dostat, jelikož bude přijímačky absolvovat velmi silný ročník, a tak bude počet budoucích žáků středních škol nad místy na maturitních oborech výrazně převažovat. Zároveň i o učební obor kadeřník bývá obvykle každoročně velký zájem a bývá plný. Také je potřeba si uvědomit, že dobrý prospěch na ZŠ se vždy nerovná úspěchu u jednotné přijímací zkoušky (kvůli specifickému zadání JPZ a nyní silným ročníkům končících ZŠ).
   Nejprve tedy zjistěte, jestli má dcera o studium maturitního oboru skutečně velký zájem a jenom se bojí, že to nezvládne. Jestli ano, může si doma zkusit jednotné přijímačky z minulých let, tak zjistí, jak na tom je. Do přijímaček zbývají ještě 3 měsíce, můžete ještě zařídit doučování, aby získala jistotu, že u přijímaček uspěje. S pravidelnou doplňující přípravou bude mít určitě větší šanci. 31. ledna ředitelé středních škol vypisují podmínky pro přijetí na střední školu. Podívejte se potom také na www požadované školy, co se bude u přijímacího řízení očekávat, to vám taky může v rozhodování pomoci. Dál je možné zavolat na krajský úřad dle vašeho místa bydliště a tam se informovat, jaká byla úspěšnost u přijímacích zkoušek na dcerou požadovaný obor v loňském roce, letos to může být podobné.
   Také zjistěte, jaké jsou možnosti ve vašem okolí, jestli obor kadeřník (v případě, že by maturitní obor nevyšel a obor kadeřník by byl už ve vašem městě obsazený) nenabízí i jiná škola (v menších městech nebývá takový nápor, mohla by tam dcera být rok – dojíždět/na intru, a další rok/v pololetí přestoupit na školu ve vašem městě, ale není jistota, že bude přestup povolený). S tím vám také pomohou na krajském úřadě včetně informace o tom, jaká byla na “náhradní” škole úspěšnost v minulém roce.
   Jestli dcera zas takovou motivaci studovat maturitní obor nemá a obor kadeřník by se jí líbil, proč jí v tom bránit. Maturitu si po vyučení může dodělat na nástavbě.
   Přeji dceři, ať se dostane na školu, kde se jí bude líbit, budu ráda, když dáte vědět, jak dcera dopadla.

 14. Dobrý den,chtěla bych se zeptat, pokud bychom chtěli přestoupit z prvního ročníku konzervatoře na běžnou střední školu, které ročníky se uvádí do přihlášky ( myslím tím např. pololetí osmé a celá devátá třída) a dále jestli to vůbec lze přestoupit z umělecké školy na běžnou střední školu děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení

Nahoru